Η επιχείρηση M-SENSIS S. A. με υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την υλοποίηση του έργου της στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο έγγραφο εδώ.